• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Garanti Şartnamesi

1) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ticari araçlar için 6 Ay Hususi araçlar için 1 yıldır.

 

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

 

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a)      Sözleşmeden dönme,

b)      Satış bedelinden indirim isteme,

c)      Ücretsiz onarılmasını isteme,

d)      Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

Haklarından birini kullanabilir.

 

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

 

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

     a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

     b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

     c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

 

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

 

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

 

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

 

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, Bu kapsama girmeyen ürünlerin en az bir yıl süre ile müracaatta bulunan firmamız garantisi altında olacağı taahhüt ediyoruz.